Sonda
Jakich używasz kosmetyków do pielęgnacji włosów?
BESTSELLERY
Olej z korzenia łopianu z ziołami
Olej z korzenia łopianu z ziołami
18,00 zł
szt.
Maska drożdżowa do włosów
Maska drożdżowa do włosów
15,00 zł 12,00 zł
szt.
Olej z uczepu trójlistkowego 100ml.
Olej z uczepu trójlistkowego 100ml.
17,00 zł
szt.
Krem - balsam "MAGICZNE MUMIO"
Krem - balsam "MAGICZNE MUMIO"
25,00 zł
szt.
Zestaw do włosów
Zestaw do włosów
54,99 zł
szt.
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

 

 

Krople z CBD - stężenie CBD 5% - 10ml

Cena: 150,00 zł 150.00
ilość szt.
Zyskujesz 15 pkt [?]

Opis

CBD czyli Kan­na­bi­diol, to zwią­zek, który natu­ral­nie wystę­puje w kono­piach. W prze­ci­wień­stwie do tetra­hy­dro­kan­na­bi­nolu czyli THC, nie wyka­zuje on dzia­ła­nia psy­cho­ak­tyw­nego, nato­miast znaj­duje coraz wię­cej zasto­so­wań w lecz­nic­twie, m.in. w tera­pii nowo­two­rów, leko­opor­nej padaczki, bólów prze­wle­kłych i migre­no­wych, stward­nie­nia roz­sia­nego, jaskry, zabu­rzeń lęko­wych i depre­sji. CBD wyka­zuje dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­rowe, ponie­waż hamuje namna­ża­nie komó­rek rako­wych oraz aktyw­nie pro­wa­dzi do ich obumie­ra­nia (apop­tozy) nie uszka­dza­jąc przy tym zdro­wych komó­rek. Kro­ple z CBD są sto­so­wane w tera­pii epi­lep­sji, dzia­łają prze­ciw­dr­gaw­kowo, zmniej­szają czę­sto­tli­wość i siłę napa­dów. W odróż­nie­niu od tra­dy­cyj­nych leków prze­ciw­pa­dacz­ko­wych, CBD akty­wuje układ kan­na­bi­no­idowy, który min. chroni układ ner­wowy przed nad­mier­nym wzbu­dza­niem impul­sów ner­wo­wych.
CBD wyka­zuje także dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lowe (bóle prze­wle­kłe, migre­nowe, bóle włó­kien mię­śnio­wych). Działa prze­ciw­za­pal­nie (np. zapa­le­nie sta­wów), uspo­ka­ja­jąco, nasen­nie, prze­ciw­lę­kowo, prze­ciw­p­sy­cho­tycz­nie, prze­ciw­de­pre­syj­nie ( łago­dzi objawy zespołu stresu poura­zo­wego – PTSD). Zmniej­sza ciśnie­nie wewnątrz­gał­kowe w oku (jaskra). Działa prze­ciw­wy­miot­nie i sty­mu­luje ape­tyt (buli­mia, che­mio­te­ra­pia), a ponadto wyka­zuje dzia­ła­nie neu­ro­pro­tek­cyjne (ochronne na układ ner­wowy) i prze­ciw­u­tle­nia­jące (wymiata wolne rod­niki tle­nowe). Może być sto­so­wany pomoc­ni­czo w rekon­wa­le­scen­cji po uda­rach, w zespole wynisz­cze­nia w prze­biegu infek­cji HIV, w cho­ro­bach neu­ro­zwy­rod­nie­nio­wych jak Alzhe­imer, stward­nie­nie roz­siane i Par­kin­son.

Daw­ko­wa­nie:
Na początku usta­le­nie sta­łej dawki CBD wymaga od osoby uży­wa­ją­cej uwagi i obser­wa­cji wła­snego orga­ni­zmu. Kura­cję ole­jem konop­nym z CBD należy zacząć od naj­mniej­szych por­cji i stop­niowo je pod­wyż­szać, aby spraw­dzać, jaka ilość CBD będzie ide­alna. Mak­sy­malna dawka nie jest usta­lona, CBD może być jed­nak sto­so­wane bez­piecz­nie bez ogra­ni­czeń, gdyż nie wyka­zuje skut­ków ubocz­nych, ani uza­leż­nia­ją­cych. Z mojego, wła­snego doświad­cze­nia wynika,ze naj­le­piej sto­so­wać CBD trzy razy dzien­nie po kilka kro­pli: rano przed posił­kiem, wcze­snym popo­łu­dniem i wie­czo­rem, tak aby pomię­dzy poszcze­gól­nymi daw­kami było ok. 6h prze­rwy. Ale każdy przy­pa­dek jest inny, daw­ko­wa­nie zależy przede wszyst­kim od rodzaju cho­roby. Przedaw­ko­wa­nie CBD nie jest moż­liwe.


Skład­niki: CBD – 500mg / alko­hol ety­lowy – 9500mg


Pojemność opakowania: 10ml.
Status produktu – kosmetyk
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Indie

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl